Mimar Nedir ?

  4 sene önce yazıldı. Yazar:

  Mimar Nedir ?

  İçindekiler

  1. Mimar Nedir ?
  
  2. Mimar Kimdir?
  
  3. Mimarlık ile İç Mimarlık arasındaki Fark Nedir ?
  
  4. Mimar Nedir Ne Yapar ?
  
  5. İç Mimar Nedir Ne Yapar ?
  
  6. Mimarın Görev Tanımı Neleri Kapsar?
  
  7. Mimar Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?
  
  8. Mimar Çalışma Ortamları
  
  9. Mimar İş Bulma İmkanları
  
  10. Mimarların Eğitim İmkanları
  

  Mimar Nedir ?

  Mimar Nedir ? Sözlüğe bakarsak : Mimar, yapıları estetik ilkeler doğrultusunda dizayn eden bunu yaparken ise kullanıcı isteklerini göz önünde bulunduran ve genellikle yapım sürecini de kontrol eden, denetleyen uzman kişi.

  Mimar Nedir sorusunu hadi biraz daha açalım..

  Mimar Kimdir ?

  Mimar, ihtiyacını duyduğumuz mekanları  tasarlayan ve oluşturulabilmesi için gerekli olan çeşitli disiplinleri (makine mühendisi, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, harita mühendisi, jeoloji mühendisi, iç mimar ) organize eden, hem estetik hem de fonksiyonel mekanlar üretilmesini sağlayan kişidir. Bir mimarın, bu organizasyonu sağlayabilmesi ve alt disiplinler ile iletişim kurabilmesi için kendi bilgisi ve mesleki yeteneğinin dışında bu disiplinler ile ilgili de bilgiye sahip olması gerekmektedir.

  Mimar nedir sorusuna açıklık getirdiğimize göre birazda mimarlık nedir ? açıklayalım..

  Mimarlık, mekanları tasarlama durumudur. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve mekan ihtiyacını karşılamak için gerekli alanları, işlevsel gereksinmeleri teknik ve ekonomik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı ve bilimidir.

  yani mimarlık bir felsefedir.. bir yaşam biçimidir…

  Mimarinin geçmişi çok eskiye dayanmaktadır. Henüz yazının icadından önceki prototip yapılarda bile mimarlık anlayışının varlığı görülür. Hazırlık kültürleri olarak Anav, Afanasyevo, Andronovo kültürlerini ele aldığımızda ilkel kulübe yapılarının aynı zamanda ilkel mimarlık anlayışı olduğunu da belirtebiliriz. Dönemin ilkel insanları barınma gibi temel ihtiyaçları başta olmak üzere sanat yapmak için de farklı kulübe inşa ettikleri görülmektedir. Sadece barınma amaçlı yapmadıklarının en somut göstergesi ise mezarlarının çevresini oval olarak tasarlamaları dır. Bu anlayış da gösterir ki salt mezar inşa etme çabasında olmadıkları görülür. Makalede ele alınan mimarlık sanatının zaman zaman değişik kültürlerin etkisiyle değişime uğramış üslup ve anlayışları vardır.

  Mimarlık üsluplarından birkaç tanesini şöyle açıklayabiliriz..

  Mimarlık sanatının üslubunu sanatçılar belirler. Her sanat dalında olduğu gibi bu sanat dalında da öncelikle yerel özellikler kullanılarak yerli mimarlık üslubu doğmuştur. Bu üslupta yerel bölgelerin iklimiyle şekillenen mimari yapının ortaya konması bu üslubun somut göstergesidir. Bunun aksine; Batılılaşma sürecinin yaşanmasıyla mimaride barok ve rokoko adında yeni üsluplar doğmuştur.

  Barokun ve rokokonun özetini aktarırsak; kıvrık dallar, vazoların içinden çıkan devasa çiçek motifleri saray gibi yapılarda karşımıza çıkmıştır. Sonuç olarak mimarlık sanatında durağanlık değil ilerleme söz konusudur. Ayrıca etkileşim de kaçınılmaz bir olgudur.

  Mimarlık sanatının toplumdan topluma farklılık gösteren özgün bir dokusu vardır. Söz gelimi; Türkiye’de 7 coğrafi bölge vardır ve bu bölgelerin mimari anlayışları ele alındığı takdirde farklı tasarımların ortaya konduğu görülebilir. Örnekle pekiştirmemiz gerekirse; Güneydoğu Anadolu’da sıcaklık derecesinin yüksek seyretmesiyle taş, mimari oluşumun inşa malzemesidir. Buna karşın İç Anadolu’da ise tuğla ve tuğlanın stirilize hali kerpiç, yapıların inşa malzemesi olarak kullanıldığı görülebilir. Yine Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ise nem oranının yüksek olmasının bir sonucu olarak ahşap malzeme inşa unsuru olarak kullanılmaktadır.

  Mimarlık ile İç Mimarlık arasındaki Fark Nedir ?

  Halk arasında iki meslek dalından birindeyseniz sizi bir soru bekliyor. İç Mimar mısın Dış Mimar mı?

  İç Mimarın ve Mimarın ne yaptığına ve bu iki meslek kolunu birbirinden ayıracak olursak,

  İç Mimar; Mimarlar tarafından hazırlanmış ve mühendisler tarafından sağlam bir şekilde ayağa dikilmiş bir yapı içerisindeki bölünmüş yada bölünmemiş mekanların iç kısımlarını kullanıcıların ihtiyacı ve isteği doğrultusunda iç mimari kurallara göre tasarlayıp, içerisinde yaşarken onu rahatsız etmeyecek ve kullanıcının tarzını yansıtacak şekilde tasarlayıp uygulamasından sorumlu olan kişidir.

  Mimar; Aslında şehir plancısı ( Yeşil alanlar, yollar yerleşim yerleri, kamu alanları ve    bunlar dışında şehrin bütününü tasarlayan kişi) tarafından tanımlanmış alana kullanıcının kendi fonksiyonlara sahip ihtiyaçlarına cevap verebileceği bir yapı ( İşyeri, Konut, Sanayi Yapısı vs.) tasarlar. Bina yapılması uygun görülmüş alan içerisinde, en uygun yeri tespit ederek bir iskelet oluşturur. Bu iskeleti çevresi ile uyumlu hale getirerek, Şehrin dokusuna uygun gerekli parametrelere (cephe, yükseklik, inşaat alanı, gerekli yol ve sokaktan yapının çekme mesafeleri, malzeme vs. uyumlu) ve teknik detaylara göre yapıyı tasarlar.

  Bu iki meslek dalının yaptıkları işlere örnek vermek açısından aşağıdaki fotoğrafta hem iç mimar hemde mimarın çalışma mekan ve şekilleri hakkında kısmen fikir sahibi olabilirsiniz.

  Mimar Nedir Ne Yapar ?

  Mimar daha çok yapının dışını tasarlayarak yapının uygulanacağı yer ve çevresi ile kısmen uyumlu yada sıra dışı farklı dış tasarımı ile yapının genel konseptini belirleyen kişidir.

  İç Mimar Nedir Ne Yapar ?

  İç Mimarlar; Yapının Mimar tarafından bölünmüş yada hiç bölünmemiş kısımlarını kullanıcının ihtiyaçları ve isteği doğrultusunda iç mekanı tamamen tasarlayan ve tüm dekorasyon işleri uygulayan kişidir.

  İç Mimarlar İç mimarisini yaptıkları mekanların, aydınlatma elemanlarınımobilyalarınıperde ve diğer tekstil elemanlarını, duvar kağıdını, kullanılacak her türlü dekoratif objeleri tasarlayabilen ve bunun uygulamasından sorumlu olan kişidir.

  İç Mimarlık mesleğinde detay o kadar fazladır.. bazen sadece bir perdenin tasarımını yapmanız günlerinizi alabilir.

  Mimarın Görev Tanımı Neleri Kapsar?

  • Yeni veya ileri mimari kuram ve yöntemleri geliştirmek,
  • İnşaat alanlarını denetlemek, inşaatın modeli ile diğer yönleri hakkında tavsiyelerde bulunmak ve müşteriler ile fikir alışverişi yapmak,
  • Binaların tasarımını yapmak, bunların inşaatı ve rehabilitasyonu için planlar ve ayrıntılı çizimler hazırlamak ayrıca maliyet, stil, zamanlama talimatlara uygunluk, v.b. hususlarında projelerin uygunluğunu sağlamak için gerekli bağlantıları yapmak,
  • Binaların iç mekanlarının kalitesi ve işlevi konusundaki problemler için en iyi çözümleri bulmak ve belirlemek, ayrıca gerekli çizim, tasarım ve planları yapmak,
  • Talimatlara uygunluğu sağlamak için inşaatı denetlemek,
  • Kentleşme alanlarının gelişimini koordine etmek ve planını yapmak,
  • Kurumları, Parklar, okullar, hava alanları, kara yolları ve ilgili projeler ile sanayi, ticari ve mesken amaçlı yerler için arazilerin tasarımını yapmak ve gelişimini planlamak,
  • Güvenlik ve etkinlik için yolların ve trafiğin kontrolünü ve rotasını planlamak, ayrıca bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek,
  • Diğer ilgili uzmanlarla fikir alışverişini ve teknik irtibatı sürdürmek,
  • Bilimsel raporlar ve makale hazırlamaktır.

  Mimar Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

  • Normalin üstünde bir akademik yeteneğe sahip,
  • Matematik, kimya, fizik ve astronomi konularına ilgili,
  • El göz koordinasyonuna sahip, Şekiller ve cisimler arasında ilişki kurabilme yeteneği yüksek,
  • Teknolojiye ilgi duyan ve bu alandaki gelişmeleri takip eden,
  • Sistemli ve düzenli çalışma alışkanlığı olan,
  • Grup çalışmasına açık kişiler olmaları gerekir.

  Mimar çalışma ortamları

  Teknik bilimlerde çalışma ortamları; büro, laboratuvar ortamları, şantiye, fabrika, hangar, tersane, atölye, liman, sınıf, imalathane, hastane, banka, istasyon v.b yerlerdir. Bu ortamlardan fabrika, liman, hangar, şantiye, tersane, istasyon ve atölyeler gürültülü ve tozlu olabilir. Bu gibi yerlerde genellikle ayakta çalışılmaktadır, iş güvenliğinin sağlanması amacıyla ortam doğrultusunda iş kıyafeti giymeye gereksinim duyula bilmektedir.

  Mimar iş bulma İmkanları

  Üniversitelerin teknik alanlarla ilgili bölümlerinden mezun olanlar özel sektör ve  kamuda istihdam edilebilirler. Ayrıca kendi imkanlarıyla iş yerlerini kurabilirler. Bayındırlık ve iskan, Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Köy İşleri, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, DSİ, Kara yolları, Milli Eğitim Bakanlığı ve kamu iktisadi teşekküllerinde v.b. gibi kurum ve kuruluşlarda görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır.

  Ülkemizde, başta THY, TAİ olmak üzere THK ve özel havacılık şirketleri ile ana bakım üstlerinde, TUSAŞ veya TAI’ de çalışabilirler. Ulaştırma Bakanlığına bağlı uçak fabrikalarında ya da onarım atölyelerinde görev alırlar. DSİ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TKİ, Etibank, MTA Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Toprak-Su, Yol-Su-Elektrik Kurumu,yabancı petrol şirketleri, özel maden ve sondaj şirketleri, Deprem Araştırma Enstitüsü gibi resmi kuruluşlarda gibi özel işletmelerde görev alabilirler. Kamu kesiminde çalışan mimarlar genellikle belediyelerde ve Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma Bakanlıklarında görev alırlar.

  Mimarların eğitim imkanları

  Teknik bilimler alanında yer alan meslekleri tercih etmeyi düşünen öğrencilerin lisede fen bilimleri alanına yönelerek, ÖSS’de ise yeterli “sayısal” puan almaları gerekmektedir. Bu okullarda eğitim öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır olmaktadır. Teknik alanların ilgili bölümlerinden mezun olanlar istedikleri alanda yüksek lisans ve doktoralarını tamamlayarak akademik kariyer yapabilirler.

  Kategori:
  Makale

  tarafından yorumlandı Mimar Nedir ?

  • teşekkürler ödevim için lazımdı

   Eren 4 Nisan 2019 20:03

  Cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir